Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

1221 ae3e 500

arabellesicardi:

this dog brings me great joy and eternal peace 

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viasavit savit
seline
4602 41d3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasavit savit
seline
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viasavit savit
seline

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viasavit savit
seline
8509 454e
Reposted fromNeutrum Neutrum viasavit savit
seline
5502 d29e
Reposted fromkjuik kjuik viasavit savit
seline
9123 689f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasavit savit
seline
1096 173d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viasavit savit
6596 b1e0
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viasavit savit
seline
seline
4104 37ee 500
Reposted fromchangecolour changecolour viasavit savit
seline
1420 29f6
Reposted fromeryawen eryawen viasavit savit
seline
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viasavit savit
seline
I wonder how it feels like being the pretty girl for one day 😳..
Reposted fromweightless weightless viasavit savit
seline
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
seline
7412 640e 500
James Dean in Times Square, New York City, 1955
seline
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
seline
0317 fa18
Reposted frombiru biru viaitswitkobitch itswitkobitch
seline
6411 4919
seline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl